Haar behandelwijze

Haar behandelwijze en lesmateriaal  geeft handvatten die elk een specifiek lees- en/of spellingprobleem aanpakken.

Een overzicht van haar lesmateriaal treft u hiernaast aan.

De basis  ligt in het fundamenteel aanleren van de koppeling tussen klanken en tekens in onze taal. De benadering, de aanpak en de materialen die in het boek gehanteerd worden, zijn ontwikkeld door Mevrouw A.M. Tulner – Hepkema. Deze docente van talloze kinderen met dyslexie, kampte zelf ook langdurig met dit probleem.

Heel basaal is het begrijpen waarom een kind een fout maakt.
Het kan komen door doofheid of slordigheid of het kan schuilen in een complex-gebonden denken veroorzaakt door:
a) onontwikkeld, ongedifferentieerd denken of door emotie gebonden denken.
b) in een te concreet gebonden denken, dat de dyslecticus eigen is.

Gebrek in klankanalyse wordt behandeld door logopedische bewustmaking, lijfelijke ondersteuning met gebaren en door oefening.
Om het kind tot differentiatie te brengen – om een onderdeel uit  een totaliteit los te structureren – moet dat onderdeel in meerdere situaties gebruikt worden.

De methode is gericht op inzicht en betekenis geven door niet lineair te werken, door niet (zo weinig mogelijk )  in te stampen, maar wel door nieuwe en meerdere verbanden te leggen.op dat begrip ontstaat.

De basis van het opzetten van de methode (met schema’s) is geweest : een combinatie van het inzicht in het type en het denken van het woordblinde kind, zoals beschreven in het artikel van Maria Krabbe uit 1948 en het  complexe denken van mvr Nanninga – Boon.
Haar intensieve ervaringen en speciale scholing maakten het haar mogelijk een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij het denken van kinderen met dyslexie. Orthopedagoge Laura Schilder,  verwerkte -begeleid door Prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars van de Rijksuniversiteit Groningen- alle materialen tot het boek “Overwin dyslexie” en de werkbladen.

Advertentie